MEDEDELING IN VERBAND MET NACHTLAWAAI

 

 

In de zaal gelden de geluidsnormen opgenomen in het K. B. van 24 februari 1977 betreffende elektronisch versterkte muziek.

Nieuwe normen vanaf 1/1/2013

 

Dat betekent dat het maximaal geluidsniveau van de elektronisch versterkte muziek in de zaal de maximaal 95 dB(A),LAeq,15 min mag bedragen.

 

In de slaapkamer van de buren mag het maximaal geluidsniveau 35 dB(A) bedragen, of afhankelijk van de situatie maximaal 30 decibel.

 

Indien de geluidsvoorwaarden niet kunnen nageleefd worden , kan een afwijking op deze geluidsnormen aangevraagd worden bij het college van Burgemeester en Schepenen. Klik HIER

U moet dit schriftelijk doen met vermelding van de datum van de activiteit en een omschrijving van de activiteit.Pas na schriftelijke toestemming van het college van Burgemeester en Schepenen mag de activiteit doorgaan.

In NINOVE geldt een algemene regel dat al deze activiteiten moeten ophouden om 03.00 de dag volgend op het begin van de activiteit.

De huurder(organisator) is wettelijk verplicht oordopjes te voorzien

Wij vragen U om met deze bepalingen rekening te houden in de zaal PAX met een activiteit met elektronisch versterkte muziek.

 

 

WEB.STAD NINOVE ; SECRETARIAAT STADHUIS:054/ 31 32 54

054/31 32 55

054/31 32 56

Dienst hoofd leefmilieu 054/31 33 08

De dj is steeds verantwoordelijk voor de toepassing van de op grond van de wettelijke reglementering geldende geluidsnormen .

In geval van overschrijding van deze geluidsnormen,zijn gebeurlijke boetes ten laste van de dj.

De dj verbindt zich ertoe om de organisator te vrijwaren voor eventuele schadevorderingen die worden ingesteld ten aanzien van de organisator naar aanleiding van schade opgelopen door derde partijen die een gevolg zijn van het niet naleven van de geldende geluidsnormen.

Als er door de bevoegde instantie gevraagd wordt om het geluidsniveau te verlagen,zal de dj hier onmiddellijk gevolg aan geven.

Als de geldende geluidsnormen herhaaldelijk worden overschreden,dan heeft de organisator na een eerste verwittiging het recht om de muziekactiviteit stop te zetten en

heeft de organisator tevens het recht de volledige of een gedeelte van de vergoeding te ontzeggen aan de dj

 

Het paxbestuur wijst er de huurder op dat alle verantwoordelijkheid betreffende de geluidsnormen bij de gebruiker en de dj ligt,

en dat de dj zelf moet voorzien in de geluidsmeting en begrenzing .

 

 

 

MENU